26 Mart 2019 Salı

Lisans Ders Listesi ve İçerikleri

13726 defa okundu

Lisans Ders Planları

 

Lisans Ders İçerikleri (Yeni Ders Planına Göre)

DERSİN ADI

T+U       KREDİ    AKTS

MAT-127 Matematik I

3+1          3,5           5

Bazı genel kavramların gözden geçirilmesi, Matris teorisi, Fonksiyonlar, Limit ve süreklilik, Türev, Türevin uygulamaları, Kutupsal koordinatlar, Hospital kuralı, Parametrik gösterimler, Diferansiyel denklemler, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Polinom, Özdeğerler.

FİZ-125 Fizik I

2+1          2,5           3

Maddenin yapısı, birimler, boyutlar, vektörler, satik ve denge, kinematik, tek boyutlu heraket, düzlemsel hareket, dairesil hareket, değişken doğrusal hareket, iş güç enerji, kinetik ve potonsiyel enerji, mekanik enerjinin konumu, impulus ve momentum, lineer momentumun konumu, dönüş hareketi, acısal hız ve açısal ivme, esneklik hidrostatik, pascal ve archimedes, hidrodinamik, ısı ve iş.

KİM-617 Genel Kimya I

2+1          2,5           3

Atom teorisinin tarihsel gelişimi, atomu oluşturan parçacıklar, kuantum numaraları, periyodik tablo, bazı atomik özellikler, kimyasal bağ kavramı, lewis yapısı, VSEPR teorisi, VBT, molekül orbital kuramı, kimyasal bileşikler, formülleri ve adlandırmaları, mol kavramı vekimyasal hesaplamalar, gazlar, gaz kanunları, sıvılşar ilgili kanunlar, katılar, moleküller arası kuvvetler, çözelti çeşitleri, çözelti derişimleri.

MAD-101 Teknik Resim

2+2          3              6

Endüstriyel teknik resmin tanımı ve önemi, teknik resim aletleri ve materyallerinin tanıtımı, standart yazı ve çizgi kullanımı, ölçekler, geometrik çizimler, izdüşüm ve görünüş çıkarma, perspektif, kesit alma, ölçülendirme ve yüzey işleme işaretleri konularına değinilecektir.

MAD-103 Maden Mühendisliğine Giriş

2+0          2              4

Madenciliğin tarihçesi, Ülkemizde ve dünyada madencilik, Maden işletmeciliği, Madencilik terimleri, Madenciliğin ana aşamaları, Maden mühendisinin özellikleri, Cevher hazırlama, zenginleştirme ve metalurjik işlemler genel kavramları, Maden işletmeciliğinin ve üretiminin örnek genel akım şeması, Maden çeşitlerinin kullanım alanları,Ülkemizden örnek işletme şekilleri.

MAD-105 İstatistik

2+0          2              3

İstatistik ilgili temel kavramlar.İstatistiksel seri türleri, Serilerde terimlere bağlı ortalamalar, İstatistiksel parametre analizi, Örnekleme dağılımları, İstatistiksel tahmin yöntemleri, İstatistikte karar alma yöntemleri, Regresyon ve korelasyon analizi, Parametrik olmayan rank analiz teknikleri ve uygulamaları, Parametrik veriler için güvenilirlik sınırlarının belirlenmesi ve kümelenmiş numune analizi.

TUR-170 Türk Dili I

2+0          2              2

Dil nedir?, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münüsebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.

ING-101 Yabancı Dil I (İngilizce)

2+0          2              2

Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi edebilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık zarfları ile eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı.

ATA-160 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I

2+0          2              2

Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi dersinin gayesi, konusu, Osmanlı Devletinin kuruluşundan Mondros Mütürekesine, Osmanlı devletinin kuruluşu ve yıkılışı, Şark meselesi, tanzimattan sonra ıslahat hareketleri, Osmanlı devletinin kurtarmaya yönelen fikir akımları, Gizli antlaşmalar ve Wilson Prensipleri, Mondros mütarekesinden Türk istiklal savaşına, Türk istiklal savaşı, Mustafa Kemal'in hayatı askeri ve siyasi faaliyetleri, Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılışı, Türk istiklal hareketinden Lozan Antlaşmasına , düzenli ordunun kurulması ve Doğu-Batı ve Güney Cepheleri, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve sonuçları.

MAT-128 Matematik II

3+1          3,5           5

Belirsiz integral tanımı ve temel özellikleri trigonometrik integral,Belirli integraller aralıkların parçalanması ve riemann toplamı Newton-Leibnitz formülü, İntegrallerin uygulamaları alan hesabı hacim hesabı dönel yüzeylerin alanı, moment ağırlık merkezi, parametreye bağlı integraller ve genelleştirilmiş integraller, diziler seriler.

FİZ-126 Fizik II

2+1          2,5           3

Elektrosatik, OHM kanunu, elektriksel iş ve güç elektromotor kuvveti ve devreler, manyetik alan gauss yasası amper yasası fraday indüksiyon yasası, elektromanyetik dalgalar, çekirdek fiziği ve geometrik fizik.

KİM-614Genel Kimya II

2+1          2,5           4

Sulu çözelti dengeleri, kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar, zayıf asit ve zayıf bazlar, poliprotik türler, suda çözünen tuzlar, tampon çözeltiler, titrasyon eğrileri, gaz fazı denge tepkimeleri, kimyasal kinetik, sıfırıncı, birinci, ikinci dereceden tepkimeler, sıcaklığın tepkime hızına etkisi, reaksiyon entalpisi, suda az çözünen tuzlarla ilgili denge, kompleks oluşumu ve dengeye etkisi, bileşiklerin radyoaktivite özellikleri, radyoaktivite tepkimelerin kinetiği

MAD-102 Topoğrafya

2+1          2,5           5

Topoğrafik ölçme çeşitleri, ölçme gereçleri, teodolitle açı ölçümleri, yükseklik tayini, geometrik ve trigonometrik nivelman, takeometrik ölçümler, hatalar, hata çeşitleri ve hataların dağıtılması, haritalama, harita çizim yöntemleri, harita plan ölçek, çap tanımlamaları, uzaklık ölçme metodları, noktaların tesbit ediilmesi, poliganasyon, nirengiler ve hesaplanması hakkında gerekli temel bilgiler ve arazi uygulamaları.

MAD-104 Genel Jeoloji

3+1          3,5           4

Jeolojinin tanımı, konusu ve dallar, yerkürenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, yerkabuğunu oluşturan meddeler, mineral ve kayaç kavramı, kayaçların oluşumu, mağma, plutonizma, volkanızma, metamorfizma, tabakalı yapılar ve tabakalama biçimleri jeolojik yaş tabakalı kayaçların tektonik deformasyonları, çatlaklar faylar, kıvrımlar, egirojenez ve orojenez, topoğrafik ve jeolojik haritalar, depremler, yer altı suyu jeolojisi ve ilgili laboratuvar uygulamaları.

MAD-106 Statik

2+0          2              3

Kuvvetlerde bileşkenin analitik ve grafik yöntemle bulunması, İp çokgeni, bir noktada kesişen kuvvetler, denge problemlerinin çözümünde serbest cisim diyagramları, Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri, kayış ve halatlarda sürtünme, Kirişlerde mesnet tepkileri, Statik biliminin maden mühendisliğindeki pratik uygulamalarına ait nümerik uygulamalar.

TUR-270 Türk Dili II

2+0          2              2

Türkçe'de kelime çeşitleri, Türkçe'de isim ve fiil çekilmeri, Cümle bilgisi, Yazılı kompozisyon türler (Dilekçe, makale, fıkra, deneme vs.) Sözlü kompozisyon türleri (Sempozyum, panel, açık oturum, vs.) anlatım ve cümle bozukluklarının giderilmesi, Türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma.

ING-102 Yabancı Dil II (İngilizce)

2+0          2              2

Yakın geçmiş ve gelecek zaman, bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı, Tarihler hakkında konuşabilme, gelecekle ilgili planlar ve seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alişkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.

ATA-260 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II

2+0          2              2

Lozan Antlaşmasından Türkiye Cumhuriyetine, T.C. ilanı ve önemi, halifeligin kaldırılması, yapılan anayasalar, hukuk, eğitim-öğretim, ekonomi, sağlık, sosyal ve kültürel alanında yapılan inkılap hareketleri, Türk Ordusu ve Milli Savunma, T.C.'nin iç ve dış siyaseti, Atatürk ilkeleri, Temel ilkeler, Bütünleyici ilkeler.

MAD-201 Mühendislik Matematiği I

3+1          3,5           4

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, birinci mertebeden değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, homojen türe dönüştürülebilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, tam diferansiyel türe dönüştürülebilen diferansiyel denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları ve çözümler teorisi, ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, değişken katsayılı n,inci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değiştirilmesi, başlangıç değer problemleri, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları konularına değinilecektir.

MAD-203 Kaya Mekaniği I

3+2          4              6

Analitik ve grafiksel yöntemlerle gerilmelerin transformasyonu, gerilme-birim deformasyon ilişkileri, kaya davranışı ve etkileyen faktörler, süreksizlikler ve önemli özellikleri, kaya yenilme kriterleri. Kayaçların fiziksel özellikleri (su içeriği, yoğunluk, birim hacim ağırlık ve porozite tayini, ağırlıkça ve hacimce su emme, suda dağılmaya karşı duraylılık indexi, Schmidt çekici, sonik hız deneyleri) ve mekanik özelliklerinin (Tek eksenli ve üç eksenli sıkışma deneyi, elastisite modülü ve Poisson oranı tayini, Brazilian deneyi, nokta yükü dayanım indeksi, Bohme aşınma kaybı, eğilme dayanımı ve Los Angeles aşınma deneyi) belirlenmesi

MAD-205 Mineraloji-Petrografi

2+2          3              5

Mineraloji; Mineral ve kayaç tanımları, mineraller ile kayaçlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, minerallerin önemi, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte genel olarak oluşumları. Minerallerin kimyasal bileşimlerine göre sınıflandırılmaları, endüstriyel ve cevher minerallerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, oluşumları ve kullanıldıkları alanlar. Kayaç oluşturan minerallerin sınıflandırılmaları.

Petrografi; Yer kabuğunu oluşturan magmatik, tortul (sedimanter) ve metamorfik (başkalaşım) kayaçların; oluşumları, yapı ve dokuları ile birlikte sınıflandırılarak tanımlanmaları.

MAD-207 Açık İşletme Tekniği

3+0          3              3

Açık ocak işletmeciliğinin tanımı ve temel kavramların açıklanması, açık işletmelerde dakapaj ve üretim yöntemleri, delme-patlatma, kazı yükleme, taşımacılık, açık işletmenin planlanması, makina parkı belirlenmesi, kapasite hesapları, direnaj işleri ve planlaması.

MAD-209 Madenlerde Hazırlık ve Kazı İşleri

3+0          3              3

Maden yataklarında arama ve araştırma işleri, Sondajlar ve rezerv tayini, Maden yatağının değerini etkileyen faktörler, Kayaçların elle ve makina ile kazısı, Kömürde kullanılan kazı makinaları, Patlayıcı maddeler, fitiller kapsüller ve manyetolar, Elektrikli ateşleme, patlatmada güvenlik, Deliklerin delinmesi, Diğer kazı yöntemleri, Hazırlık işleri, Büyük ve küçük hazırlıklar, tünel ve kuyu açımı.

MAD-211 Dinamik

2+0          2              3

Madencilikte yatay, düşey ve eğik düzlemde hareket, Kuvvet-iş-zaman hesaplamaları, Güç ve enerji, Performans hesaplamaları,İvmeli hareket ve kuvvet etkisindeki değişim, Sürtünme kuvveti, Atalet momenti, Ayak içi, desandre, galeri ve kuyu taşımacılığında dinamik hesaplamaları.

MAD-213 Akışkanlar Mekaniği

2+0          2              3

Akışkanlar mekaniğine giriş, akışkanlar mekaniğindeki terimler ve birimler, akışkanların fiziksel özellikleri, viskozite davranış türleri, akışkanların kaldırma etkisi, akışkanlarda basınç ölçümü, akışkanlarda akış hızı ve debi ölçümü, hidrostatik ve bernoulli eşitliği, Reynolds testi, yük kayıpları, güç hesapları.

MAD-215 Metalurji

2+0          2              3

Metalurjinin tanımı ve sınıflandırılması, metalurjik ön işlemler, pirometalurjik yöntemler, kavurma yöntemleri, ergitme yöntemleri, rafinasyon yöntemleri, hidrometalurjik yöntemler, elektrometalurjik yöntemler, yakıtlar ve yanma hesapları, fırınlarda kütle ve ısı dengeleri, cüruflar ve refrakterler, oksitlenme ve redüklenme teorileri, fırınlar, çeşitli metallerin üretimi ile ilgili örnek uygulamalar.

MAD-202 Cevher Hazırlama

3+2          4              6

Ufalama, ufalama aşamaları, birincil aşama kırma ekipmanları, ikincil ve üçüncül aşama kırma ekipmanları, özellikleri, seçim ve kullanım kriterleri, kırma devreleri geliştirme, kapalı devre kırma devreleri ve hesaplamaları, öğütme, bilyalı, çubuklu, otojen değirmenler, yüksek basınçlı dik değirmenler ve diğer öğütücüler, öğütme devresi geliştirme ve kapalı devre öğütme hesaplamaları, sınıflandırma, akım sınıflandırıcıları hidrosiklonlar, hava akımlı sınıflandırıcılar ve performansları vb.,  Numune azaltma yöntemleri, yoğunluk tayini yöntemleri, kırma aşamalarında kullanılan farklı ekipmanlarla kırma, farklı aktarılan ortamlarla öğütme, Bond testi; Russel elek ve hidrosiklon ile sınıflandırma ve sınıflandırma performanslarının farlklı belirlenme yöntemleri i