LaboratuvarlarFizik Lab I :
(Zorunlu-1. Sınıf Güz) Bu laboratuvar dersi öğrencilerimize Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından verilmektedir. Düzgün Doğrusal Hareketin İncelenmesi, Statik Sürtünme Katsayısının Tayini, Hooke Yasası ve Yay Sabitinin Belirlenmesi ve Basit Sarkaç ve Yer Çekimi İvmesinin Belirlenmesi deneylerini içerir.

 

Elektrik Devre Lab. : (Zorunlu-2. Sınıf Güz) Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin ilk mesleki laboratuvar dersi olması bakımından temel elektrik devre elemanlarını tanıma ve analiz yöntemlerini uygulama fırsatı buldukları uygulama dersidir. Bu derste öğrenciler Devre Analizi I dersi içeriği ile senkron olarak teorik devre çözümleme yöntemlerini kendi kurdukları devreler üzerinde uygulama fırsatı yakalamaktadır. Bu laboratuvar dersi kapsamında öğrenciler direnç, indüktör, kondansatör, işlemsel yükselteç gibi temel elektriksel devre elemanlarını tanımakta ve sinyal jeneratörü, ölçü aleti, osiloskop gibi yardımcı elemanların kullanımını öğrenmektedir. Öğrenciler deneyler kapsamında belirlenen doğru akım devrelerinin kurarak, bu devrelerde akım-gerilim ölçümleri yapmayı, doğru akım devrelerinin farklı çözümleme yöntemleri kullanılarak analizlerini gerçekleştirmeyi, işlemsel yükselteç devrelerinin analizini, lojik kapılarının elektriksel eşdeğerlerinin gerçeklemeyi ve I. dereceden devrelerin analizlerini yapabilmektedir. Bu deneysel çalışmalar ile öğrenciler temel elektriksel devrelerin analizi becerilerini geliştirmektedirler.

 

Elektronik Devre Lab.  I: (Zorunlu-2. Sınıf Bahar) Öğrencilerimiz Elektronik Devreleri I dersinde kazandıkları teorik bilgiyi uygulayarak pekiştirmeyi bu laboratuvar dersinde yapmaktadırlar. Bu laboratuvar dersinde öğrencilerimiz diyot-yarıiletken eklemleri uygulama devrelerinde kullanarak öğrenirler. Bu alt yapı üzerine BJT-JFET-MOSFET türü transistörler kullanarak elektronik tasarımı öğrenirler. Ön çalışmayı evlerinde simülasyonlar ile yapan öğrenci bu laboratuvar dersinde teorik bilgilerini pekiştirir. Her masada grubun üç öğrencisinin kullanımına sinyal jeneratörleri, osilaskoplar, wish maker-breadbord verilir. Deneyler esnasında görevli asistanlar ve teknisyenler öğrencilerin uygulamalarına nezaret ederler. Öğrencilerimiz bu lab da diyotlu kırpıcı/kenetleyiciler, transistörlü ve entegre yükselteç çeşitleri konularında deneyler yaparlar.

 

Elektronik Devre Lab.  II: (Zorunlu-3. Sınıf Bahar) Bölümümüz öğrencileri Elektronik Devreleri II dersinde kazandıkları teorik bilgileri bu laboratuvar dersinde pekiştirmektedirler.  Elektronik Devreler-II dersinde ve Elektronik Devre Laboratuvarı-I dersinde oluşturulan temel elektronik devre yetkinliği üzerine ileri devrelerin tasarımı ve gerçeklenmesi bu laboratuvarda yapılır.  Her üç öğrenci için osilaskop, sinyal jeneratörü, bordlar, havya takımı verilir. Öğrencilerimiz ön çalışmaları simülasyon ortamında yaparak laboratuvara gelirler. Teknisyen-tekniker-asistan görevliler nezaretinde yaptıkları çalışmalar için kendilerinden rapor istenir. Öğrencilerimizin laboratuvar içerisindeki aktiviteleri gözlenerek görevliler tarafından değerlendirilir. Öğrencilerimiz bu laboratuvarda geri beslemeli devreler, osilatörler, ayrımsal ve işlemsel yükselteçli uygulama devreleri, gerilim kaynağı düzenleyiciler konusunda deneyler yaparlar.

 

Haberleşme Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Güz) Haberleşme Laboratuvarında temel analog ve sayısal haberleşme deneylerinin yanı sıra uydu haberleşmesi, fiber optik haberleşme ve GSM haberleşmesi deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca haberleşme alanında kullanılan çeşitli benzetim programları ile eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

Mikroişlemci Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Güz)Aldığı teorik bilgi altyapısını kullanarak, günlük hayatta, farklı sektörlerde karşılaşabileceği uygulamaya yönelik problemlerin, çözümüne algoritma geliştirme ve geliştireceği algoritmanın sonuçlarını mikroişlemciler ile görme ve uygulama imkanı sağlayan deney setleri mevcuttur.

 

Güç Elektroniği Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Güz) Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Güç Elektroniği Laboratuvarı, 2020 yıllında SDÜ Batı Kampüsü'nde 112 m2 bir alana kurulmuştur. Laboratuvarımız;

- Lisans seviyesinde; Güç Elektroniği Laboratuvarı dersinin deneyleri için kullanılmakta, bu ders kapsamında bölüm öğretim üyesi ve araştırma görevlilerimiz tarafından bir dönem içerisinde ortalama 110 öğrenciye 10 adet deney yaptırılmaktadır. Ayrıca öğrenci projeleri ve bitirme tezi projeleri için kullanılmaktadır.

- Lisansüstü seviyesinde; Yüksek Lisans ve Doktora seviyesindeki Güç Elektroniği derslerinin projeleri, tez ve akademik yayın çalışmalarının uygulama ve deneysel kısımları gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır.

 

Sayısal İşaret İşleme Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Güz) Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarının amacı öğrencilerimizin 5. ve 6. Yarıyılda Rastgele Sinyaller ve Sistemler ve Sayısal İşaret İşleme derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri kullanarak, gerçek hayatta karşılaştıkları ses, konuşma, görüntü ve EKG, EMG gibi çeşitli sensörlerden alınan biyomedikal sinyaller ile modern sayısal haberleşme sistemlerinde kullanılan temel sinyalleri tanımak, sinyal işleme yöntemlerinden en az biri ile uygulamalar geliştirmek ve bu sayede sinyal işleme alanındaki kompleks mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan bilgi ve beceriyi elde etmesini sağlamaktır. Bu laboratuvarda 7 adet NI MyDAQ veri toplama kartı ve 1 Adet Xilinx Zynq-7010 ve bir dual core Cortex A9 işlemci içeren MyRIO SoC FPGA Kartı ile analog sinyaller gerçek zamanlı olarak örneklenip sayısala dönüştürebilmekte, benzer biçimde bu sayısal sinyaller sinyal işleme algoritmaları ile işlendikten sonra tekrar analog forma dönüştürülebilmektedir. Laboratuvarda temel sinyal örnekleme ve frekans analizi uygulamalarının ardından gürültü altındaki bir sinyalin sinyal gürültü oranının (SNR) iyileştirilmesi için filtreler tasarlanıp uygulanması, sayısal haberleşme ve RADAR/SONAR alıcılarında gerçekleşen gürültü altında optimum sinyal tespiti yapan uyumlu filtreler (Matched Filter), konuşma, EKG gibi sinyallerin modellenmesi, model parametrelerinin kestirilmesi, ve sınıflandırılması gerçekleştirilecek uygulamalardan bir bölümü olarak sıralanabilir. Bu dersin sonunda öğrenciler ilgi duydukları alanda, örneğin SDR (Software Defined Radio) MODEM Geliştirilmesi, Basit Konuşma/Konuşmacı Tanıma (Speech/Speaker Recognition), Nota Tanıma, EKG’den hastalık teşhisi, Ekolokasyon ile konum belirleme, Gürültülü Resimlerin İyileştirilmesi ve nesne tespiti  gibi farklı alanlarda, bir proje gerçekleştirerek kompleks bir mühendislik probleminin çözümü için beceri kazanırlar.  Kazanılması istenen bu temel mühendislik yeteneği sayesinde, teknolojinin analogdan sayısala doğru evrişiminin hemen hemen tamamlandığı 21. Yüzyılın başında, öğrencilerin günümüzün popüler uygulama alanları olan yapay zeka, modern haberleşme, biyomedikal ve robotik gibi alanlar için temel olan sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilmesi ve farklı disiplinlerarası çalışmalar içerisinde yer bulabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Mikrodalga ve Anten Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Bahar) Bu ders, öğrencilerimizin Mikrodalga Tekniği ve Antenler ve Propagasyon derslerinde öğrendikleri bazı teorik bilgilerin pratik uygulamasını içermektedir. Laboratuvar için 1 adet RF sinyal üreteci, 1 adet spektrum analizör ve 1 adet anten ışıma örüntüsü ölçüm düzeneklerimiz ve çok çeşitli pasif mikrodalga elemanımız mevcuttur. Bu donanımla birlikte öğrencilerimiz mikrodalga iletim hattı (koaksiyel kablo ve mikroşerit hatlar) testleri, mikroşerit bağlaçlar, mikroşerit fitreler ve antenler (dipol, yama, horn) üzerine 10 adet deney yapmaktadırlar. Her bir deney kapsamında öğrencilerimiz ilgili deneyin ön hazırlığını CST Studio Suite öğrenci sürümü ile gerçekleştirip uygulamasını laboratuvar ortamında yaparlar. Böylece kuram, simülasyon ve deneyi birleştirmiş olurlar. 5G gibi mobil haberleşmedeki yeni trendler göz önünde bulundurulduğunda Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı günümüz haberleşme sistemlerinin önemli bir parçası olan mikroşerit hat tabanlı elemanlar, iletim hatları ve antenler üzerine öğrencilerimize önemli bir bilgi birikimi kazandırır.

 

Kontrol Sistemleri Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Bahar) Bu ders iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda öğrenciler daha önce Otomatik Kontrol ve Sayısal Kontrol Sistemleri derslerinde teorik olarak kendilerini geliştirdikleri sistemleri simülasyon ortamında modellemekte ve analizler yapabilmektedirler. Dersin ikinci kısmında ise profesyonel olarak dizayn edilmiş deney düzenekleri üzerinden gerçek zamanlı analizler gerçekleştirmektedirler. Top denge sistemi ile öğrenciler ilk olarak iki boyutlu hareket kabiliyetine sahip sistemi modelleyebilmekte, daha sonra çeşitli denetleyiciler tasarlayarak bu sistemi kontrol edebilmektedirler. Aynı zamanda sistemin hem zaman düzleminde hem de frekans düzlemindeki davranışını gözlemlemektedirler. Bir diğer deney düzeneğinde ise öğrenciler 3 serbestlik dereceli bir robot manipülatörün (Delta Robot) görüntü işleme tabanlı algoritmaları kullanarak farklı cisimleri kavraması ve taşıması ile robotik uygulamaları tanıma fırsatı yakalayabilmektedirler. Bu düzeneklerin haricinde 2 serbestlik dereceli uçuş denge sistemi, top-çubuk denge sistemi gibi deney setupları ile öğrenciler gerçek sistemi modelleyerek, hem simülasyon ortamında hem de gerçek zamanlı sistemler üzerinden sonuçlar elde edebilmektedirler.

 

Elektrik Tesisleri Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Bahar) Elektrik tesisleri laboratuvarımızda, alçak gerilim ve orta gerilim sistemlerinde kullanılan şalt elemanlarının (sigorta, kontaktör, röle, kesici vb.) teorisi, çalışma prensipleri ve devre bağlantıları öğrencilerimize uygulama devreleri üzerinden anlatılmaktadır. Ayrıca güç sistemi içerisinde kullanılan pek çok ekipman numunesi laboratuvarımızda sergilenmekte ve öğrencilerimize bu ekipmanların teknik detayları anlatılmaktadır.

 

Yüksek Gerilim Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Bahar) Bu laboratuvar ile öğrencilerimizin yüksek gerilime alanında edindikleri teorik bilgileri deneysel olarak uygulayabilmesi ve bu alandaki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Laboratuvarımızda, yüksek gerilimlerin (alternatif, doğru ve darbe) üretilmesi ve ölçülmesi üzerine deneyler yapılmakta olup standartlar çerçevesinde ekipman testleri (kablo, izolatör, transformatör, kondansatör vb.) gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca laboratuvarımızda lisans ve lisansüstü tez/araştırma çalışmaları ile endüstriyel ölçme çalışmaları da yapılmaktadır.

 

Elektrik Makinaları Lab.: (Seçmeli-4. Sınıf Bahar) Elektrik Makinaları Laboratuvarı'nda öğrenci deneyleri için 2 adet çok amaçlı deney masası ve cihazlara uzaktan erişim için kullanılan 2 adet bilgisayar bulunmaktadır. Deney masalarında ayarlı DC ve AC kaynağı mevcuttur. 1 fazlı transformatör, 3 fazlı transformatör, Senkron makine, asenkron makine, DC makine, Step motor ve Üniversal motor ile alakalı 60 yakın deney imkanı sunmaktadır. Laboratuvar toplam 112 m2 alan üzerine kurulmuştur. Laboratuvar bir yarıyılda yaklaşık 110 öğrenciye 10 farklı deney yapma olanağı sunmaktadır.