Misyon ve Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü 2008 yılında kurulmuştur. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında lisans programı açılmıştır.

VİZYONUMUZ: Araştırmacı, mesleki açıdan donanımlı, iş birliğine açık, öğrenmeyi/öğretmeyi seven ve mesleğine kendini adayan, mühendislik teknolojilerini kullanabilen, edindiği teorik bilgileri uygulamaya dökebilen, yaşam boyu öğrenmeye açık olup kendini geliştirebilen, yetiştireceği öğrenciler başta olmak üzere her bireye hoşgörüyle ve nesnel bir bakış açısıyla yaklaşabilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, eleştirebilen, bilimsel düşünme becerisine sahip, görevlerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, yaratıcı/üretken mühendisler ve akademisyenler yetiştirebilen bir bölüm olmaktır.

MİSYONUMUZ: SDÜ Kimya Mühendisliği Bölümü "Endüstri ve toplumun günümüzdeki ve gelecekteki taleplerini karşılamak için bilgiye ulaşma yollarına ve en son teknolojiyi kullanma yeteneğine sahip Kimya Mühendisleri yetiştirmeyi ve bu doğrultuda lisans ve yüksek lisans programlarını geliştirmek suretiyle, sanayinin sorunlarına yönelik araştırma çalışmaları yapmayı ve bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilimsel verileri endüstriye aktarmayı" amaç edinmiştir. 

Kimya Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları

Mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde Süleyman Demirel Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları;

PEA 1: Kimya mühendisliğinin ileri teknolojik alanlarında gerçekleştirilen bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde, üretim, kalite, tasarım, yönetim, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev alabilir.
PEA 2: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında liderlik görevi üstlenebilir.
PEA 3: Hedef ve kısıtları tanımlayarak tasarım yapabilir, mühendislik sorunlarına yenilikçi çözümler getirip, öncelikli alanlarda sanayinin gelişmesine katkı sağlayarak ve/veya serbest mühendislik hizmetleri verebilir.
PEA 4: Yer aldığı ulusal veya uluslararası çalışmalarda, mühendislik alanında rekabeti sağlayan, sürdürülebilir, güvenli ve çevre bilincine duyarlı çözümler üretebilir.
PEA 5: Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsediği için, kimya mühendisliği programında edindiği kazanımları koruyarak ve yeni teknolojileri kullanarak, sahip olduğu mesleği geliştirebilir.


Bu "Program Eğitim Amaçları", eğitim-öğretim planları, mesleki stajlar, projeler, seminerler, ders dışı faaliyetler ve kurumsal katkılar gibi mekanizmalarla desteklenmekte; işverenler, sanayi ve mesleki odaları ile yapılan görüşmeler (Danışma kurulu toplantıları ve anketlerle süreç içerisinde bir değerlendirilmekte ve güncellenmektedir.

 

Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli toplantısında Kimya Mühendisliği Bölümünde Kimyasal Teknolojiler, Proses ve Reaktör Tasarım, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. Şuan bölümümüzde üç anabilim dalında çalışmalar yürütülmektedir.

- Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
- Proses ve Reaktör Tasarım Anabilim Dalı
- Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

Amaç ve Hedefler:

1. Kimya Mühendisliği alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış bir lisans eğitim programı sunarak disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın ve liderlik görevi üstlenebilme becerisine sahip kimya mühendisleri yetiştirmek

2. Mesleki alanda edindiği bilgiler ışığında sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefleri doğrultusunda alternatif mühendislik tasarımları yapabilme; yer aldığı çalışmalarda çevresel, ekonomik ve sosyal etkenlerle etik değerleri gözeterek toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı verme becerileri kazandırmak

3. Görsel, yazılı, sözel ve elektronik ortamda teknik iletişimi ileri derecede Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde gerçekleştirme becerisi kazandırmak

4. Hedef ve kısıtları tanımlayarak tasarımlar yapabilen ve sonucunda mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde mühendislik sorunlarına yenilikçi çözümler getirip öncelikli alanlarda sanayinin gelişmesine katkı sağlayabilen ve/veya serbest mühendislik hizmeti verebilme yetkinliği kazandırmak

5. Kimya Mühendisliğinin ileri teknolojik alanlarında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönlendirilerek bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilme becerisi kazandırmak.

Değerler:

Katılımcı olmak,
Disiplinler arası çalışmak ve bilimsel yaklaşım geliştirmek,
Üretken olmak,
Yenilikçiliğe açık olmak,
Teknolojik ve inovatif düşünceler geliştirmek,
Yaratıcı düşünebilmek,
Düşünce ve ifade özgürlüğünü sağlamak,
Etik kurallara uygun davranmak,
Kalite bilincini oluşturmak ve uygulamak,
Toplumsal ve çevresel duyarlılığı oluşturmak’tır.
 
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı© 2022