Tarihçe

Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1418 Sayılı Kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde “ Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ” adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Gülkent Ortaokulu Binasında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Akademi 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak, “Isparta Mühendislik Fakültesi” adını almıştır.

11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla yeni kurulan Süleyman Demirel Üniversitesine bağlanarak, Mühendislik Mimarlık Fakültesi adını almış ve Mimarlık Fakültesinin ayrılmasından sonra Mühendislik Fakültesi adını almıştır.

3 Ağustos 2023 tarihli ve 7477 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile fakültemiz “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” adını almış ve halen eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

GENEL BİLGİ

Mühendislik biliminin en eski ve temel mühendislik dallarından biri olan inşaat mühendisliği; ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda ortaya çıkan çeşitli yapıların bireylere ve topluma, çevresel şartlara ve kullanım koşullarının yarattığı zorlayıcı etkilere karşı durarak hizmet sunacak şekilde planlanmasını, tasarımını, inşasını ve bakımını gerçekleştiren mühendislik dalıdır.
 
Bölümümüz nitelikli akademisyen kadrosu ile eğitim ve öncelikli araştırma alanlarında; yenilikçi, atılımcı ve paydaşları ile ortak akıl oluşturarak İnşaat Mühendisliği alanında sistematik ve etkili lisans ve lisansüstü eğitimi veren köklü bir bölümdür.
 
Bölümümüzün misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde, alanındaki çeşitli çalışmalarda görev alabilecek, çevreye duyarlı, sosyal ve etik bilince sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

İnşaat mühendisliğinin faaliyet alanları:

  • Alt yapılar; köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman.
  • Su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su iletim hatları.
  • Elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet inşaatı
  • Yapıların temel projelendirmesi, zemin yapıları.
  • Yapıların projelendirmesi, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme.
  • Yapıların denetlenmesi.
    Malzeme ve tekniği birleştirerek her türlü yapıların yapılması ve denetleme işini yapan inşaat mühendisleri, inşaatın olduğu her sektörde iş bulabilirler. Baraj, yol, metro, havaalanı, köprü, binalar, demiryolu, tünel, su şebekesi çalışma alanlarından bazılarıdır. İsterlerse lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

ANABİLİM DALLARI

Yapı Anabilim Dalı

Taşıyıcı sistem tasarımı ve yapı analizi konularında çalışılan inşaat mühendisliği dalıdır. Betonarme yapılar, çelik yapılar, ahşap yapılar, yapı statiği, yapı dinamiği ve depreme dayanıklı yapı tasarımı başlıca uzmanlık alanlarıdır. Yapı mühendisinin ya da mühendisliğinin amacı; yapıları belirli bir güvenlik, yeterli bir dayanım, rijitlik ve süneklik altında, ekonomik ve kullanım amacına uygun olarak boyutlandırmaktır. Yapı mühendisi öncelikle yapılacak yapının yapılış amacı hakkında bilgi edinir. Yapıda kullanılacak malzemeyi belirledikten sonra yapıya etkiyen kuvvetleri hesaplar, yapının hesap modelini oluşturur ve yapı elemanlarını boyutlandırır. Mevcut yönetmelikleri, şartnameleri ve standartları dikkate alarak yapının statik hesaplarını yapar. Ayrıca yapı mühendisinin, yapının imalatı sırasında yapıyı denetleme, proje ve şartnamelere uygun bir şekilde imalatının yapılmasını sağlama görev ve yetkisi de vardır.

Geoteknik Anabilim Dalı

Geoteknik mühendisliği uygulama alanı çok geniş olan bir bilim dalıdır. Zemine oturan veya içinde olan bütün betonarme, ahşap, çelik ve toprak veya kompozit olan bütün yapıların temel sistemlerinin hem statik yükler hem de dinamik yükler altında yapı ile uyumunu sağlayan mühendisliğin en önemli dallarından biridir. Geoteknik mühendisliği; temeller, yer altı yapıları, derin kazılar, şevler, istinat yapıları, dolgular, tüneller, iskele ve rıhtım yapıları, toprak dolgu barajlar ve zemin veya kayadan oluşan veya zemin veya kaya tarafından desteklenen diğer sistemlerin analizi, tasarımı ve inşaatı ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Geoteknik mühendisliği; doğadaki geoteknik problemlerin analitik ve nümerik olarak araştırılmasından yapısal modelleme, deneysel modelleme ve tasarımına kadar uzanan araştırmaları içerir ve inşaat mühendisliğinin bir alt anabilim dalıdır. Geoteknoloji, zemin içerisinde veya üzerinde inşa edilen tüm inşaat mühendisliği projelerinde önemli bir rol oynar ve depremler, sıvılaşma, kaya düşmeleri ve toprak kaymaları gibi doğal tehlikelerin değerlendirilmesi için hayati öneme sahiptir. Ayrıca geoteknik mühendisliği; temellerin ve geçici kazı desteklerinin tasarımından demiryolları ve otoyollar için güzergah seçimine, atıkların düzenli olarak bertaraf edilmesinden yeraltı suyu kirlenmesine kadar değişen araştırmaları da kapsamaktadır.

Mekanik Anabilim Dalı

Mekanik, çeşitli kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerde denge ve hareket şartlarını inceleyen bilim dalıdır. Mekanik bilimi, en eski bilim dallarından biri olup Isaac Newton (1642-1727) tarafından temeli oluşturulmuştur. Lisans düzeyinde, Rijit Cisimler Mekaniği: Statik ve Dinamik; Şekil değiştirebilen Cisimler Mekaniği ise Mukavemet I ve II derslerini içermektedir.  Bu dersler, hemen hemen tüm mühendislik programlarında yer alan mühendisliğin temellerini oluşturan mekanik dersleridir. Lisansüstü programlarda yer alan Mekanik dersleri arasında Elastisite teorisi, Plastisite teorisi, Plak ve Kabuk teorileri, Stabilite ve Titreşim teorileri, Analitik Mekanik, Sonlu elemanlar yöntemi yer almaktadır.  Mekanik Anabilim Dalı’nın ilgi alanları arasında: Sürekli ortam mekaniği, katı mekaniği, yapı elemanları mekaniği, akıllı yapılar ve akıllı malzemeler, deneysel mekanik, kırılma mekaniği, kompozit malzeme mekaniği, analitik ve sayısal hesaplama yöntemleri, mikro ve nano mekanik, nano-kompozitler mekaniği yer almaktadır.  Anabilim dalımızda yapılan araştırmalar çağdaş mekaniğin en güncel konularını örneğin; yeni nesil sandviç yapıların, fonksiyonel olarak derecelendirilmiş malzemelerden oluşan yapı elamanlarının, zemin-kompozit yapı elamanı etkileşiminin, nano-kompozitlerin, elastik ve viskoelastik yapı elemanlarının lineer ve lineer olmayan statik ve dinamik davranışlarını kapsamaktadır.

Hidrolik Anabilim Dalı

Hidrolik ABD; İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün su ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümü, yüzeysel su kaynaklarının planlanması ve yönetimi konularında uzmanlaşmış bir alt dalıdır. Kıyı-liman yapıları, hidroelektrik enerji yapıları ve elemanları, depolama tankları, sulama ve drenaj projeleri, su dağıtım şebekeleri ve çeşitli alt yapı sistemleri tasarlamaktadır. Aynı zamanda su, hava ve zeminin etkileşim içinde bulunmasından dolayı iklim değişikliği, taşkın ve kuraklık, katı madde taşınımı, yığılma gibi birtakım doğa olaylarına yönelik çözümler üretmeye çalışmaktadır. Bu nedenle teorik çalışmaların yanı sıra, laboratuvar ve saha çalışmalarının da önemli olduğu bir alandır. Hidrolik ABD kendi içerisinde Kıyı ve Liman Mühendisliği, Hidromekanik ve Su Kaynakları olmak üzere 3 alana ayrılmaktadır.

Ulaştırma Anabilim Dalı

Ulaştırma, bireylerin ve toplumların gündelik yaşamının ayrılmaz ve bütünleyici bir bileşenidir. Belirli bir amaçla yer değiştirme eylemi gerçekleştirmek için yapılan işler ve kullanılan araçlar bir bütün olarak ulaştırma adını alır. Ulaştırma anabilim dalı insan ve yükün güvenli, yeterli, uygun ve ekonomik taşınabilmesini sağlayacak çeşitli ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin planlanması, projelendirilmesi ve işletimi ile uğraşan bir mühendislik branşıdır. Ulaştırma Anabilim Dalı’nın ilgi alanının büyüklüğü ve konularının farklılıkları dikkate alındığında alt birimlere ayırma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda Ulaştırma anabilim dalı içerisinde farklı çalışma alanları bulunmaktadır. Bu çalışma alanlarından bazıları;

·  Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı
·  Otoyolların Geometrik Planlaması 
·  Yüksek Hızlı Demiryolları 
·  Ulaştırma Mühendisliği Ekonomisi 
·  Havaalanı Planlaması ve Tasarımı 
·  Trafik Yönetimi
Tüm bu özellikleriyle Ulaştırma Anabilim Dalı zengin ve dinamik bir çalışma alanıdır. Öğrencilerin Ulaştırma Anabilim Dalı alanında yetişmesi amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimler verilmektedir.

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı, inşaat mühendisliğinin temel bilim dallarından birisidir. Çimento, çelik, beton, ahşap gibi taşıyıcı amaçlı ve su, ısı, ses yalıtımı gibi taşıyıcı özelliği olmayan amaçlar için kullanılan çeşitli mühendislik malzemeleri üzerinde çalışır. Bu malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini araştıran, geliştiren, yapıda uygun şekilde kullanılabilmesi için malzeme seçimine yönelik bilgiler veren bilim dalıdır. Malzemelerin çeşitli koşullarda dayanımlarını, zayıf yönlerini, mümkünse bu zayıflıkların giderilebilmesini, eğer karışım halinde kullanılacaksa granülometrilerini belirlemek ve bunlara ait standartların tespitini yapmak ve yeni malzemeler tasarlayıp üretmek bu anabilim dalının çalışma alanlarındandır.