Program çıktıları

1. Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği bilimine özgü konularda edinilen yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
2. Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
3. Kimya mühendisliği kapsamındaki karmaşık bir sistemi, prosesi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4. Kimya mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
5. Karmaşık kimya mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda bireysel ve takım olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanır.
7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır.
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında farkındalık kazanır.
10. Kimya mühendisliği ile ilgili proje ve risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanır.
11. Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.