Program Yeterlikleri Ve Hedefleri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAM YETERLİKLERİ

PY1 - Matematik, fen bilimleri ve maden mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PY2 - Karmaşık maden mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PY3 - Maden mühendisliği kapsamında, karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PY4 - Maden mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PY5 - Karmaşık maden mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PY6 - Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PY7 - Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PY8 - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

PY9 - Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; maden mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PY10 - Maden mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PY11 - Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

PROGRAM HEDEFLERİ

PH1 - Madencilik alanında mesleki temel bilgi düzeyine ulaşabilme ve edinilen ilke ve kavramları kullanabilme

PH2 - Alanı ile ilgili gözlem-değerlendirme yapabilme, mesleki problemleri tespit edebilme ve etkin yöntemlerle çözüm üretebilme

PH3 - Teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilme, mesleki programları kullanabilme

PH4 - Etik kurallara saygılı, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı olabilme

PH5 - İş sağlığı ve güvenliği konularını kavrayabilme

PH6 - Grup çalışmalarında aktif rol alabilme, disiplinler arası ilişki kurabilme