Türkçe-İngilizce Bölüm Tanıtımı

Kısaca Bölümümüz Hakkında.. Türkçe ve İngilizce..

Maden Mühendisliği Bölümü

Bölümümüz yaklaşık 30 yıldır eğitim-öğretim-araştırma çalışmaları yapan, profesyonel kadrosu ve zengin altyapısı ile deneyimli bir Maden Mühendisliği bölümüdür. Amacımız Maden Mühendisliği eğitiminde sürekli olarak daha üst seviyeyi yakalamak ve bu sayede ulusal/uluslararası alanda rekabetçi ve başarılı mühendisler yetiştirmektir. Teknik ve sosyal alanlarda kendimizi yenileyerek, öğrencilerimizin bu alanlarda daha donanımlı bireyler olma yolundaki arzularını sürekli desteklemektir.

Bölümümüzde 20’ye yakın öğretim elemanı görev yapmaktadır. 5 profesör, 5 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Okutman Doktor ve 5 Araştırma Görevlisi ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 2 idari personelimiz de bölüm gelişimine katkı koymaktadır. Yabancı uyruklu araştırıcıların uzun dönem çalışma faaliyetlerini bölümümüz bünyesinde gerçekleştirmesi, uluslararası alanda bölümümüzün tanınırlığını artırmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde kitap, yayın, konferans, sempozyum gibi ortamlarda bilimsel bilgi ve becerilerini kanıtlamış çok yönlü, aktif ve genç akademik kadromuzda prestijli ödül sahipleri, uluslararası dergi editörleri, uluslararası deney standardı geliştiricileri, yüksek bütçeli proje yürütücüleri/araştırıcıları bulunmaktadır.

Kurulduğu günden bu zamana 1000 civarı lisans, 100 yüksek lisans ve 20 doktora öğrencisi mezun veren bölümümüzde, öğrenci değişim programları aktif olarak uygulanmakta ve her yıl birçok yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerimizin de eşsiz birer akademik eğitim, görgü ve sosyal deneyimler edinmesi amaçlanmaktadır. Deneyimli akademik kadronun bölüme ve üniversiteye kazandırmış oldukları birçok ulusal ve uluslararası çapta proje ile her düzeyden (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenciye maaşlı çalışma ve araştırma olanağı sağlanmaktadır.

Maden Mühendisliği Bölümünde 3 Anabilim dalı bulunmaktadır. Maden İşletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ve Cevher Hazırlama Anabilim Dalları. Maden İşletme ABD, madenlerin aranması, cevher yataklarının kazılarak yeryüzüne çıkarılması ile ilgili olan kazı, tahkimat, havalandırma, nakliyat, fizibilite gibi konuları kapsar. Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ABD, kesme teorileri ve maden makinalarını konu alır. Cevher Hazırlama ABD ise, ham cevherlerin kalitelerinin yükseltilmesi ve ileri işlemlere hazırlanması çalışmaları ile ilgilenir. Anabilim Dallarına ait 5 temel laboratuvarımız bulunmaktadır. Maden İşletme ile Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ABD’ye ait Kazı Mekaniği ve Doğal Taşlar Laboratuvarı bulunmaktadır. Cevher Hazırlama ABD’ye ait laboratuvarlar ise Cevher Hazırlama, Flotasyon, Kimyasal ve Biyolojik Kazanım ile Mineral ve Kömür Hazırlama Teknolojisi laboratuvarıdır.

Bölümümüz laboratuvarlarında yapılan projelerde son beş yılda 4 milyon TL’nin üzerinde üniversite dışı kaynak kullanılmıştır. AB, DPT, TÜBİTAK ve Özel şirketler gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların kaynaklarının üniversite bünyesine aktarılması sağlanmıştır. Aynı zamanda üniversitenin BAP Koordinasyon Biriminin desteklediği birçok proje ile tezler fonlanmıştır.

Akademik kadromuzun üretmiş olduğu yayınlar son beş yılda 350’yi aşmış, alınan atıflar ise 2000’in üzerinde indekslerde yer almıştır. Ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarımızda birçok ülkede (İtalya, Yunanistan, İspanya, Almanya, Kazakistan, Hindistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti vb) işbirliği içerisinde faaliyet yürütülmektedir.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Birim Koordinatörleri: Doç. Dr. İbrahim UĞUR, Okt. Dr. Ayşenur TUNCUK

Yabancı Dilde Ders Verebilecek Bölüm Elemanları: Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ, Prof. Dr. Ata AKCIL, Doç. Dr. İbrahim UĞUR, Yrd. Doç. Dr. Savaş ÖZÜN

Mining Engineering Department

Mining Engineering Department Mining Engineering Department, approaching its 30 year anniversary in academic teaching and research, is an experienced department supported by professional staff and strong infrastructure. Our main goal is to continuously strive reaching upper levels in the Mining Engineering education and, in doing so, graduating competitive and successful engineers both in national and international levels. It is our objective to constantly support our students’ desires to be well-equipped individuals at these levels by continuously improving ourselves in technical and social areas.

There are about 20 academic staff in the Mining Engineering department. Five professors, five associate professors, three assistant professors, one Post-doctoral researcher and five research assistants are busy with their learning, teaching and research activities. The department is supported by two administrative staff as well. International researchers, conducting long term research in our department, enhance the department’s recognizability. The staff at our department has proved their scientific knowledge and skills in many national and international settings with their books, publications, conferences and symposiums. There are prestigious award winners, international journal editors, international testing-standard developers and high-budget project managers among our sophisticated, active and young academic staff.

The department graduated around 1000 BSc., 100 MSc., and 20 PhD degree students so far. Each year, many foreign students benefit from the teaching/research capabilities of our department; thanks to the active exchange programs. Our students benefit from education facilities abroad as well, and gain unique academic and social experiences. Paid work and research opportunities are available at all levels; ranging from undergraduate to doctoral degrees; supported by national and international projects undertaken by our experienced academic staff.

There are three sub-tracks in our department; namely Mining Systems Engineering, Mine Mechanization and Technology, and lastly Mineral Processing. Mining Systems Engineering. Sub-track studies engineering issues related exploration, excavation, ground support, logistics and mine feasibility. Mining Mechanization and Technology deals with the cutting theories and mining machines. Mineral Processing deals with the ores quality improvement and beneficiation processes. There are five main laboratories in the department; namely Excavation Mechanics and Natural Stones, Ore Processing, Flotation, Chemical and Biological Beneficiation and Mineral and Coal Processing Technology Laboratory.

More than 4 million Turkish Liras of funding is secured from non-university sources from projects conducted by our department in the last five years. The funding came from the EU (European Union), DPT (Turkish State Planning Organization), TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) and the private companies. Funding is also available from the BAP (Scientific Research Projects Coordination Department) of our university for graduate level research that ends with a thesis.

In the last five years, our academic staff published more than 350 indexed scientific papers with more than 2000 citations to these papers. As well, we carry on collaborative studies with many national and international research institutions in many countries (Italy, Greece, Spain, Germany, Kazakhstan, İndia, Poland, Czech Republic etc.).

Erasmus, Farabi, and Mevlana Coordinators: Assoc. Prof. Dr. İbrahim UĞUR, Lec. Dr. Ayşenur TUNCUK

Staff who can lecture in a foreign language: Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ, Prof. Dr. Ata AKCIL, Assoc. Prof. Dr. İbrahim UĞUR, Asst. Prof. Dr. Savaş ÖZÜN