Program Yeterlilikleri

1-Matematik, fen ve temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu bilgileri Makine Mühendisliği uygulamalarında kullanabilmek.

2-En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisine sahip olmak

3-Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisine sahip olmak, istatistik ve lineer cebir konularındayeterli seviyede bilgi sahibi olmak

4-Her öğrenilenin niçin öğrenildiğini anlamış olmak ve eğitimi süresince bunu sağlamaya dönük farklı örnek, ortam ve fırsatlarla karşılaşmış olmak

5-Makine Mühendisliği uygulamalarında bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere gerekli olan güncel araç, gereç, teknik, donanım ve programlar hakkında bilgi edinmiş olmak ve bunların bir kısmını kullanabilmek, gerektiğinde ihtiyaca uygun şekilde araç, gereç, teknik ve program geliştirebilmek, problemlerin incelenmesi için deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olmak

6-Görsel ve yazılı iletişim için farklı yöntemler öğrenmiş olmak ve bunları kullanabilmek, mühendislik uygulamaları ile ilgili sunular hazırlayıp sunabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

7-Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileyebilme becerisine sahip olmak

8-Öncelikle Makine Mühendisliği ile ilgili olmak üzere çağımıza ait sosyal, kültürel, ekonomik, politik, sağlık, güvenlik, çevresel, etik ve hukuksal konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik problemlerini bu bilgileri ve hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çözebilme becerisine sahip olmak

9-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olmak

10-Tek başına ve disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda görev alarak çalışabilme kabiliyetine sahip olmak ve gerektiğinde liderlik yapabilmek

11-Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemlerle ilgili Makine Mühendisliği problemlerini belirleme, tanımlama, çözme, sunma ve her iki alanda çalışabilme becerisine sahip olmak, yeni tasarımlar için uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile modern tasarım yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek