Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTILARI

MÜDEK tarafından önerilen program çıktıları ile karşılaştırmalı olarak hazırlanan program çıktılarımız Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin mezun olduklarında şu bilgi ve becerilere sahip olmalarını hedeflemektedir. Bu çıktılar ders planımızda yer alan derslerle doğrudan ilgili olup bunların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü ise sınavlarla, muhtelif anketlerle ve diğer değerlendirme yöntemleriyle yapılmaktadır.

1. Matematik, fen ve makine mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu bilgileri karmaşık Makine Mühendisliği uygulamalarında kullanabilmek

MÜDEK :
(i) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi

2. En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya bilgisi ve matematiğe dayalı fizik bilgisine sahip olmak

MÜDEK :
(1) En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisi

3. Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisine sahip olmak, istatistik ve lineer cebir konularına aşina olmak

MÜDEK :
(2) Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisi
(3) İstatistik ve lineer cebir konularına aşinalık

4. Her öğrenilenin niçin öğrenildiğini anlamış olmak ve eğitimi süresince karmaşık sistemlerde dahil olmak üzere bunu sağlamaya dönük farklı örnek, ortam ve fırsatlarla karşılaşmış olmak

MÜDEK :
(iii) Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
(ix) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
(xi) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

5. Karmaşık mühendislik problemleri içeren Makine Mühendisliği uygulamalarında bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere gerekli olan güncel araç, gereç, teknik, donanım ve programlar hakkında bilgi edinmiş olmak ve bunların bir kısmını kullanabilmek;  gerektiğinde ihtiyaca uygun şekilde araç, gereç, teknik ve program geliştirebilmek; bu problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak

MÜDEK :
(ii) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
(iv) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

(v) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
(viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

6. Görsel ve yazılı iletişim için farklı yöntemler öğrenmiş olmak ve bunları kullanabilmek, karmaşık problemler içeren mühendislik uygulamaları ile ilgili raporlar ve sunular hazırlayabilmek ve sunabilmek, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

MÜDEK :
(iv) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
(vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

7. Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak

MÜDEK :
(viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
(ix) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

8. Öncelikle Makine Mühendisliği ile ilgili olmak üzere çağımıza ait sosyal, kültürel, ekonomik, politik, sağlık, güvenlik, çevresel, etik ve hukuksal konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak; karmaşık mühendislik problemlerini bu bilgileri ve hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çözme becerisine sahip olmak

MÜDEK :
(iii) Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
(viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
(ix) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
(xi) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

9. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olmak

MÜDEK :
(x) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

10. Tek başına ve disiplin içi veya disiplinlerarası takımlarda yer alarak çalışabilme kabiliyetine sahip olmak ve gerektiğinde liderlik yapabilmek

MÜDEK :
(vi) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

11. Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarındaki karmaşık Makine Mühendisliği problemlerini belirleme, tanımlama, çözme ve sunma becerisine sahip olmak, yeni tasarımlar için uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile modern tasarım yöntemlerini seçmek ve uygulayabilmek

MÜDEK :
(ii) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
(iii) Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
(vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
(4) Bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında çalışabilme becerisi

Yayın Tarihi: 03/04/2012
Okunma Sayısı: 7403