2022 YKS Sonucunda Bölümümüzü Tercih Edecek Öğrencilerin Dikkatine

Tarihçemiz

Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1418 Sayılı Kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde “ Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ” adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Gülkent Ortaokulu Binasında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır. Akademi 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak, “Isparta Mühendislik Fakültesi” adını almıştır. 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla yeni kurulan Süleyman Demirel Üniversitesine bağlanarak, Mühendislik Mimarlık Fakültesi adını almış ve Mimarlık Fakültesinin ayrılmasından sonra halen Mühendislik Fakültesi adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Genel Bilgiler

Mühendislik biliminin en eski ve temel mühendislik dallarından biri olan inşaat mühendisliği; ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda ortaya çıkan çeşitli yapıların bireylere ve topluma, çevresel şartlara ve kullanım koşullarının yarattığı zorlayıcı etkilere karşı durarak hizmet sunacak şekilde planlanmasını, tasarımını, inşasını ve bakımını gerçekleştiren mühendislik dalıdır.
Bölümümüz nitelikli akademisyen kadrosu ile eğitim ve öncelikli araştırma alanlarında; yenilikçi, atılımcı ve paydaşları ile ortak akıl oluşturarak İnşaat Mühendisliği alanında sistematik ve etkili lisans ve lisansüstü eğitimi veren köklü bir bölümdür.
Bölümümüzün misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde, alanındaki çeşitli çalışmalarda görev alabilecek, çevreye duyarlı, sosyal ve etik bilince sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

İnşaat mühendisliğinin faaliyet alanları:

 • Alt yapılar; köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman.
 • Su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su iletim hatları.
 • Elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet inşaatı
 • Yapıların temel projelendirmesi, zemin yapıları.
 • Yapıların projelendirmesi, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme.
 • Yapıların denetlenmesi.
  Malzeme ve tekniği birleştirerek her türlü yapıların yapılması ve denetleme işini yapan inşaat mühendisleri, inşaatın olduğu her sektörde iş bulabilirler. Baraj, yol, metro, havaalanı, köprü, binalar, demiryolu, tünel, su şebekesi çalışma alanlarından bazılarıdır. İsterlerse lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Eğitsel Hedefler

SDÜ İnşaat Mühendisliği Programı ile aşağıdaki belirtilen yetkinliklere sahip inşaat mühedislerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 • İnşaat mühendisliği alanında temel bilgilere ve analiz kabiliyetine sahip,
 • İnşaat mühendisliğinin gerektirdiği teknik altyapı araçlarını kullanma becerisine sahip,
 • Dürüst, ilkeli ve etik değerlere saygılı,
 • Grup çalışmasına uyumlu ve paylaşımcı,
 • Araştıran ve sürekli kendini geliştiren,
 • Edindiği kazanımları kişisel, kurumsal ve ülke adına katma değeri yüksek ürüne dönüştürmeyi benimseyen,
 • Mesleklerinde karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerine, temel mühendislik bilgilerini kullanarak çözüm üretebilecek,
 • İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası firmalarda, saha mühendisi, şantiye şefi gibi uygulama alanında görev alabilen,
 • İnşaat sektörünün farklı alanlarında (yapı, hidrolik, geoteknik ve ulaştırma) projeler üretebilen ve danışmanlık hizmetleri verebilen,
 • Herhangi bir üniversitede/araştırma kurumunda akademik başarıya sahip olabilecek,
 • Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar ve lisansüstü çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenme kapsamında kendini geliştiren inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

 

A) Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren İnşaat Mühendisliği Bölümümüz, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesin de yer almaktadır.

B) İnşaat Mühendisliği Bölümü kapsamında program içeriğimiz.

 

C) İnşaat Mühendisliği Bölümü Anabilim Dallarımız:

 • Yapı Anabilim Dalı:

Taşıyıcı sistem tasarımı ve yapı analizi konularında çalışılan inşaat mühendisliği dalıdır. Betonarme yapılar, çelik yapılar, ahşap yapılar, yapı statiği, yapı dinamiği ve depreme dayanıklı yapı tasarımı başlıca uzmanlık alanlarıdır. Yapı mühendisinin ya da mühendisliğinin amacı; yapıları belirli bir güvenlik, yeterli bir dayanım, rijitlik ve süneklik altında, ekonomik ve kullanım amacına uygun olarak boyutlandırmaktır. Yapı mühendisi öncelikle yapılacak yapının yapılış amacı hakkında bilgi edinir. Yapıda kullanılacak malzemeyi belirledikten sonra yapıya etkiyen kuvvetleri hesaplar, yapının hesap modelini oluşturur ve yapı elemanlarını boyutlandırır. Mevcut yönetmelikleri, şartnameleri ve standartları dikkate alarak yapının statik hesaplarını yapar. Ayrıca yapı mühendisinin, yapının imalatı sırasında yapıyı denetleme, proje ve şartnamelere uygun bir şekilde imalatının yapılmasını sağlama görev ve yetkisi de vardır.

 • Geoteknik Anabilim Dalı:

Geoteknik mühendisliği uygulama alanı çok geniş olan bir bilim dalıdır. Zemine oturan veya içinde olan bütün betonarme, ahşap, çelik ve toprak veya kompozit olan bütün yapıların temel sistemlerinin hem statik yükler hem de dinamik yükler altında yapı ile uyumunu sağlayan mühendisliğin en önemli dallarından biridir. Geoteknik mühendisliği; temeller, yer altı yapıları, derin kazılar, şevler, istinat yapıları, dolgular, tüneller, iskele ve rıhtım yapıları, toprak dolgu barajlar ve zemin veya kayadan oluşan veya zemin veya kaya tarafından desteklenen diğer sistemlerin analizi, tasarımı ve inşaatı ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Geoteknik mühendisliği; doğadaki geoteknik problemlerin analitik ve nümerik olarak araştırılmasından yapısal modelleme, deneysel modelleme ve tasarımına kadar uzanan araştırmaları içerir ve inşaat mühendisliğinin bir alt anabilim dalıdır. Geoteknoloji, zemin içerisinde veya üzerinde inşa edilen tüm inşaat mühendisliği projelerinde önemli bir rol oynar ve depremler, sıvılaşma, kaya düşmeleri ve toprak kaymaları gibi doğal tehlikelerin değerlendirilmesi için hayati öneme sahiptir. Ayrıca geoteknik mühendisliği; temellerin ve geçici kazı desteklerinin tasarımından demiryolları ve otoyollar için güzergah seçimine, atıkların düzenli olarak bertaraf edilmesinden yeraltı suyu kirlenmesine kadar değişen araştırmaları da kapsamaktadır.

 • Mekanik Anabilim Dalı:

Mekanik, çeşitli kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerde denge ve hareket şartlarını inceleyen bilim dalıdır. Mekanik bilimi, en eski bilim dallarından biri olup Isaac Newton (1642-1727) tarafından temeli oluşturulmuştur. Lisans düzeyinde, Rijit Cisimler Mekaniği: Statik ve Dinamik; Şekil değiştirebilen Cisimler Mekaniği ise Mukavemet I ve II derslerini içermektedir.  Bu dersler, hemen hemen tüm mühendislik programlarında yer alan mühendisliğin temellerini oluşturan mekanik dersleridir. Lisansüstü programlarda yer alan Mekanik dersleri arasında Elastisite teorisi, Plastisite teorisi, Plak ve Kabuk teorileri, Stabilite ve Titreşim teorileri, Analitik Mekanik, Sonlu elemanlar yöntemi yer almaktadır.  Mekanik Anabilim Dalı’nın ilgi alanları arasında: Sürekli ortam mekaniği, katı mekaniği, yapı elemanları mekaniği, akıllı yapılar ve akıllı malzemeler, deneysel mekanik, kırılma mekaniği, kompozit malzeme mekaniği, analitik ve sayısal hesaplama yöntemleri, mikro ve nano mekanik, nano-kompozitler mekaniği yer almaktadır.  Anabilim dalımızda yapılan araştırmalar çağdaş mekaniğin en güncel konularını örneğin; yeni nesil sandviç yapıların, fonksiyonel olarak derecelendirilmiş malzemelerden oluşan yapı elamanlarının, zemin-kompozit yapı elamanı etkileşiminin, nano-kompozitlerin, elastik ve viskoelastik yapı elemanlarının lineer ve lineer olmayan statik ve dinamik davranışlarını kapsamaktadır.

 • Hidrolik Anabilim Dalı:

Hidrolik ABD; İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün su ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümü, yüzeysel su kaynaklarının planlanması ve yönetimi konularında uzmanlaşmış bir alt dalıdır. Kıyı-liman yapıları, hidroelektrik enerji yapıları ve elemanları, depolama tankları, sulama ve drenaj projeleri, su dağıtım şebekeleri ve çeşitli alt yapı sistemleri tasarlamaktadır. Aynı zamanda su, hava ve zeminin etkileşim içinde bulunmasından dolayı iklim değişikliği, taşkın ve kuraklık, katı madde taşınımı, yığılma gibi birtakım doğa olaylarına yönelik çözümler üretmeye çalışmaktadır. Bu nedenle teorik çalışmaların yanı sıra, laboratuvar ve saha çalışmalarının da önemli olduğu bir alandır. Hidrolik ABD kendi içerisinde Kıyı ve Liman Mühendisliği, Hidromekanik ve Su Kaynakları olmak üzere 3 alana ayrılmaktadır.

 • Ulaştırma Anabilim Dalı:

Ulaştırma, bireylerin ve toplumların gündelik yaşamının ayrılmaz ve bütünleyici bir bileşenidir. Belirli bir amaçla yer değiştirme eylemi gerçekleştirmek için yapılan işler ve kullanılan araçlar bir bütün olarak ulaştırma adını alır. Ulaştırma anabilim dalı insan ve yükün güvenli, yeterli, uygun ve ekonomik taşınabilmesini sağlayacak çeşitli ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin planlanması, projelendirilmesi ve işletimi ile uğraşan bir mühendislik branşıdır. Ulaştırma Anabilim Dalı’nın ilgi alanının büyüklüğü ve konularının farklılıkları dikkate alındığında alt birimlere ayırma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda Ulaştırma anabilim dalı içerisinde farklı çalışma alanları bulunmaktadır. Bu çalışma alanlarından bazıları;

· Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı
· Otoyolların Geometrik Planlaması 
· Yüksek Hızlı Demiryolları 
· Ulaştırma Mühendisliği Ekonomisi 
· Havaalanı Planlaması ve Tasarımı 
· Trafik Yönetimi
· Tüm bu özellikleriyle Ulaştırma Anabilim Dalı zengin ve dinamik bir çalışma alanıdır. Öğrencilerin Ulaştırma Anabilim Dalı alanında yetişmesi amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimler verilmektedir.

 • Yapı Malzemesi Anabilim Dalı:

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı, inşaat mühendisliğinin temel bilim dallarından birisidir. Çimento, çelik, beton, ahşap gibi taşıyıcı amaçlı ve su, ısı, ses yalıtımı gibi taşıyıcı özelliği olmayan amaçlar için kullanılan çeşitli mühendislik malzemeleri üzerinde çalışır. Bu malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini araştıran, geliştiren, yapıda uygun şekilde kullanılabilmesi için malzeme seçimine yönelik bilgiler veren bilim dalıdır. Malzemelerin çeşitli koşullarda dayanımlarını, zayıf yönlerini, mümkünse bu zayıflıkların giderilebilmesini, eğer karışım halinde kullanılacaksa granülometrilerini belirlemek ve bunlara ait standartların tespitini yapmak ve yeni malzemeler tasarlayıp üretmek bu anabilim dalının çalışma alanlarındandır.

D) Staj:

İnşaat Mühendisliği Bölümü kapsamında öğrencilerimizin, meslek hayatına adım atmadan önce teorik olarak öğrendikleri bilgilerin pekiştirilmesi ve saha tecrübesi edinmesi amacıyla zorunlu staj programı uygulanmaktadır. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen staj programımız toplamda en az 60 resmi iş günü olarak belirlenmiştir. Staj-1 aşamasında en az 30 gün olacak şekilde Yapı alanındaki( baraj, yol altyapı / üst yapı, köprü, çelik yapı gibi) şantiyelerde yapılmaktadır. Staj-2 aşaması ise en az 30 gün olacak şekilde Ulaştırma veya Su alanlarında yapılmaktadır. 

Staj olanakları;

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) vardır. Buna ek olarak TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği Yapı, Hidrolik veya Ulaştırma stajı yapmak için yer arayan öğrencilerimize staj yeri ayarlama konusunda yardımcı olmaktadır. Ek olarak staj yapılan firmalanın kendi bütçeleri ve kararları dahilinde staj ücreti de ödenebilmektedir.

 

E) Uygulamalı eğitim kapsamında teorik bilgiler laboratuvar ortamında  deneysel çalışmalarla desteklenmektedir. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemesi (Baret) her yıl yapılan oryantasyon programı ile öğrencilere dağıtılmaktadır.

F) Uygulamalı eğitimler kapsamındaki Laboratuvarlarımız:

 • Çelik Laboratuvarı
 • Yapı Malzemesi Laboratuvarı
 • Ulaştırma Laboratuvarı
 • Geoteknik Laboratuvarı
 • Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı
 • Hidrolik Laboratuvarı

 

G) Üniversitemiz öğrencilerinin çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlamak, sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırmak amacıyla ilan edilen kadrolara kısmi zamanlı öğrenci alımları yapılmaktadır.   https://ikbasvuru.sdu.edu.tr/ 

 

H) Yemek, barınma, burs vb. imkanlar:

 

 • Sosyal İmkanlar - Beslenme Yardımı:

Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda (1000 kişi) ekonomik durumu yetersiz öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. Yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler Ekim ayı içerisinde bulundukları Fakülte veya Meslek Yüksekokulların Öğrenci İşlerine, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı, gelir beyanı evraklarını teslim ederek müracaatta bulunurlar. Rektörlük tarafından belirlenen Beslenme Komisyonu, ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek amacı ile birimlere giderek öğrencilerle bire bir görüşmede bulunur ve beslenme yardımına ihtiyacı olan öğrencileri tespit eder. Ücretsiz öğle yemeği uygulaması bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir. Ücretsiz öğle yemeği hizmetini almaya hak kazanan öğrenci düzenli bu hakkını kullanmıyor ise uygulamadan faydalanmasına son verilir ve yıl içinde tekrar faydalanamaz.

 • Barınma:

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kampus içerisinde bulunan YURT-KUR’a bağlı öğrenci yurtlarında barınma ihtiyaçlarını gidermektedir.
Alternatif Barınma Hizmetleri olarak, Üniversitemiz kampus içerisindeki yurtların yeterli kapasitesi olmadığı zamanlarda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şubesi tarafından ilimiz içerisinde bulunan Özel Yurtlar öğrencilerin kalabilecekleri mekan olarak tespit edilir ve denetlenir. Denetimden iyi not alan Özel Yurtlar Üniversitemiz Tanıtım Broşürü ile birlikte yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin Üniversitemizi, İlimizi tanımaları ve barınma problemlerini çözmeleri bakımından tanıtım broşürleri hazırlanmıştır.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin yurtlar konusunda bilgilendirmek için tanıtım stantları kurulmaktadır. Bu stantlarda öğrenciler aileleri ile birlikte kalmak istedikleri barınma yerlerini seçebilirler. Ayrıca üniversitemizde yapılan hizmetlerin anlatıldığı öğrenci destekli stantlarda kurulmaktadır.

 • Burs:

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Bursu (Üniversitelere ayrılan)

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelen burs bilgilerine göre kontenjanlar birimler bazında dağıtılır. Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası öğrenciler burslara müracaat için birimlerine başvuruda bulunurlar. Birimlerde oluşturulan Burs Komisyonu yardıma ihtiyacı olan ve başarılı öğrencileri tespit ederek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bildirir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şubesi'nde belirli aşamalardan geçirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne kesin burs alacak olan öğrencilerin isimleri gönderilir. Daha sonra Ocak ayı içerisinde burs kazanan öğrencilerin paraları Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerimize ulaştırılmaktadır.

TEV Bursu

Türk Eğitim Vakfı eğitim-öğretim yılı başında Üniversitemize ayırmış olduğu kontenjan sayılarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bildirir. Başkanlığımız kontenjan dağılımını yaparak ilgili birimlere gönderir. İlgili birimler bir komisyon oluşturarak başarılı öğrencileri tespit ederler. Tespit edilen öğrenciler gerekli belgeleri (TEV burs formu, ÖSYS sonuç belgesi, transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı öğrenci belgesi, ailenin mali durumunu gösteren belge) toplayarak bölümüne teslim ederler. Bu bilgiler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda bir liste halinde toplanır. Bu listeler Kasım ayı sonuna kadar Türk Eğitim Vakfı'nın genel merkezine ulaştırılır. Aynı şekilde bu öğrencilerimizde Ocak ayından itibaren burslarını almaya başlarlar.

TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı Bursları, DAAD Bursları, Fulbright Bursları, Ulusal Ajans Bursları, Jean Monnet Bursları vb. burs başvuruları şartlara göre yapılabilmektedir.

Yayın Tarihi: 20/07/2022
Okunma Sayısı: 242