Pandemi Dönemi Staj Programı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PANDEMİ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI

STAJ KOMİSYONU TUTANAĞI

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj komisyonu başkan ve üyeleri 21.04.2020 tarihinde online olarak bir toplantı düzenlemişlerdir. Toplantı gündemi olarak ülkemizde yaşasan Pandemi vakası ile ilgili olarak bölümümüz öğrencilerinin zorunlu stajlarını görüşmüşlerdir. Bu kapsamda Staj yapmak isteyen tüm öğrencilerin Mühendislik Fakültesi Dekanlığının hazırlamış olduğu ve Ek-1 olarak belirtilen “Pandemi Dönemi Staj Tercih Beyannamesi” ni ve Ek-2’ de belirtilen “Staj Tercihi Dilekçesi” ni doldurarak Staj Komisyonu’ na eposta yoluyla iletmeleri zorunludur. Bölümdeki 13/03/2020 tarihînden önce staja başlayıp tamamlayamayan öğrencilerin, tüm derslerini tamamlayarak mezun olabilmek için sadece zorunlu stajları kalmış öğrencilerin ve mezuniyet aşamasında olmayıp yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj işlemlerinde izleyeceği yol haritası aşağıda maddeler halinde yazılmıştır.

1.Mezuniyet aşamasında olmayan ve yaz dönemin de staj yapmak isteyip OBS sistemi üzerinden staj başvurusu yapan öğrencilerin firma onayları, uygun görülmesi halinde staj komisyonu tarafından onaylanmaya devam edecektir. Pandemi döneminin yaz dönemi boyunca devam etmesi halinde, öğrencilerin staj evraklarının teslimi, bölüm staj yönergesinde belirtilen usullere uygun olarak eposta yoluyla alınacaktır. Kapalı zarf ile teslim edilmesi gereken Staj Sicil belgesi, stajın yapıldığı firma yetkilisi tarafından doldurularak eposta yoluyla staj komisyonuna ulaştırılacaktır. Pandemi döneminin yaz boyunca devam etmemesi durumunda ise, bölüm staj yönergesi şu an ki haliyle aynen geçerli olacaktır.

2.Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz, eğitimlerin bir kısmının belirli oranlarda proje tabanlı olarak yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Bölümümüzde zorunlu olarak yürütülen Donanım ve Yazılım olmak üzere iki farklı staj türü bulunmaktadır. Komisyonumuz, ülkemizin içinde bulunduğu Pandemi dönemini göz önünde bulundurarak, bölümümüzdeki zorunlu stajların, sadece Pandemi dönemi ve sadece mezuniyet aşamasında bulunan öğrencileri kapsamak şartıyla uzaktan yapılabilmesine imkân tanıma kararı almıştır. Özellikle mezuniyet aşamasında bulunan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına bu karar alınmıştır.

3. Komisyonumuz, Pandemi dönemi boyunca, bölüm staj yönergesinde gerekli değişiklikleri yapmayı uygun görmüştür.

Buna göre;

4. Pandemi dönemi başlangıç tarihi 13.03.2020 tarihi olarak ilan edilmiştir. Pandemi döneminden önce staja başlamış ve stajını tamamlayamamış öğrenciler ile Pandemi döneminden sonra staj yapmak isteyen öğrencileri ayrı ayrı değerlendirme kararı alınmıştır.

5. 13.03.2020 tarihinden önce staja başlamış ve Pandemi dönemi nedeniyle stajını tamamlayamamış öğrencilerin stajlarını komisyon olarak değerlendirmeye ve eksik kalan günlerini uygun şekilde staj komisyonu üyeleri gözetiminde uzaktan tamamlatma kararı alınmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerden stajlarının yapabildikleri günlerini içeren, firma onaylı staj faaliyet raporunu ve staj sicil formunu eposta yoluyla teslim edilmesi şartıyla, eksik kalan günlerini tamamlamaları istenecektir. Kapalı zarf ile teslim edilmesi gereken staj sicil formu firma yetkilisi tarafından eposta yoluyla staj komisyonuna iletilecektir. Bu amaçla komisyon stajı yarıda kalan her öğrencinin staj konusunu ele alacak ve eksik günlerini tamamlayıncaya kadar gerekli olan zaman dilimi için bir yol haritası çizecektir. Öğrencilerin staj konularına göre Ek-3 ve Ek-4 de yer alan başlıklara göre konular belirlenecektir. Öğrenci zorunlu stajı için gerekli olan gün sayısını (her staj türü için 20 iş günü) tamamlayınca stajını tamamlamış olacaktır. Öğrenciler, staj yapıldığı süre boyunca günlük olarak staj komisyonu ile iletişim halinde olacak ve her gün yapılan işler rapor edilecektir.

6. 13.03.2020 tarihinden sonra yani Pandemi döneminin ilanından sonra mezun durumda olup sadece Staj dersi kalan ve Stajı onaylanarak Pandemi’ den dolayı beklemede olan öğrenciler için, bölüm staj komisyonu üyeleri gözetiminde uzaktan staj yapma imkânı verilecektir. Bölüm staj komisyonu tarafından, Donamım ve Yazılım olmak üzere her iki zorunlu staj türü için bir iş akışı planı oluşturulmuştur. Ek-3 ve Ek-4’de sırasıyla Donanım ve Yazılım staj türleri için iş akış planları sunulmuştur. Bu planlara uymak şartıyla, mezuniyet aşamasında ki öğrenciler isterlerse stajlarını uzaktan yapabileceklerdir. Eklerde sunulan planlar, öğrenciler için staj başlama tarihinden önce netleşecek ve yol haritası staj komisyonu tarafından çizilecektir.

7.  4. ve 5. Maddelerde yer alan her iki grup staj öğrencileri de staj bitiminde bölüm staj yönergesine uygun olacak şekilde yapılan staj ile ilgili belgeleri mail yoluyla staj komisyonuna teslim edecektir. Staj komisyon gözetiminde uzaktan staj yapıldığı için Staj Sicil Belgesi Komisyon üyeleri tarafından doldurulacaktır. Diğer belgelerin asıllarını ise Pandemi dönemi bittikten sonra bölüme teslim edecektir.

8.  4. ve 5. Maddelerde açıklanan şartlarda staj yapmak istemeyen öğrenciler, Pandemi döneminin bitiminden sonra kendi bulacakları firmalarda veya mevcut firmalarında staj komisyonunun onayını aldıktan sonra stajlarını yapabileceklerdir. Bu stajlar için şu an da yürürlükte olan bölüm staj yönergesi aynen geçerli olacaktır.

9. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi sonunda zorunlu stajları hariç tüm derslerini tamamlamış olan öğrenciler de Pandemi döneminin devam etmesi şartıyla 5. Madde kapsamında değerlendirilebilecektir.

Bu kararlar tarafımızca görüşülerek karar altına alınmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ahmet ŞENEL Ögr. Gör. Dr. Ferdi SARAÇ Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt ERSOY
Üye Üye Başkan

 

Ek -1 Pandemi Dönemi Staj Tercih Beyannamesi

Ek -2 Staj Tercih Dilekçesi

Ek -3 Donanım Stajı İş Listesi

Ek -4 Yazılım Stajı İş Listesi

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

Yayın Tarihi: 06/05/2020
Okunma Sayısı: 6850