Yönetim ve Komisyonlar

YÖNETİM

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA

Bölüm Sekreteri
Serhat ŞEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOMİSYONLAR (2019-2020)

Ders-Sınav Programı ve AKTS Komisyonu
Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA (Başkan)
Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER
Arş. Gör. M. Emrah BURHAN
Arş. Gör. Murat Onur YILDIRIM

-Lisans ve lisansüstü haftalık ders programlarının hazırlanması

- Lisans haftalık ders programlarının sınıf kapılarına asılması

- Ders şubesinin çakışma nedeniyle değiştirilme taleplerinin incelenmesi

- Lisans ve Lisansüstü sınav programlarının ve gözetmen listelerinin hazırlanması

- Lisansüstü Seminer ve Tez İzleme Komitesi sunum programlarının hazırlanması

- Bölümümüz derslerinin saatleri, AKTS kredileri, içerikleri ve kaynakları gibi bilgilerini içeren formların periyodik olarak kontrol edilmesi

 

 

Bitirme Ödevi Ders Komisyonu
Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR (Başkan) 
Arş. Gör. Büşra OLGUN
Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER

-Bitirme Ödevlerinin organizasyonu

 - Diğer Bölüm ve Araştırma Merkezleri ile ortaklaşa çalışılacak bitirme ödevi konularının belirlenmesi için girişimde bulunulması

 - Bitirme ödevi için proje başvurusu hususunda öğrencilerin bilgilendirilmesi

 -  Bitirme Ödevi konularının öğretim elemanlarından toplanarak Bölüm web sayfasında ilan edilmesi

- Bitirme Ödevi konularının seçimi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve konuların öğrencilere dağıtılması

- Bitirme Ödevi konularının seçim kriterleri hakkında Bölüm Kuruluna öneride bulunulması, formlar oluşturulması ve seçim sonrası formların e-dosya olarak arşivlenmesinin sağlanması

 - Bitirme Ödevi öğrencileri ile danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması

- Bitirme Ödevi sunumlarının organizasyonu

- Bitirme Ödevi jürilerinin oluşturulması ve ilanı

 

 

Çift Anadal - Yandal Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDEMİR (Başkan)
Arş. Gör. Mustafa Emrah BURHAN
Arş. Gör. Yusuf KARADEDE

- Yandal ve Çift Anadal Eğitimi için ders planlarının hazırlanması

- Fakültemizin ve diğer fakültelerin bölümleri ile çift anadal ve/veya yandal anlaşmaları için gerekli girişimlerde bulunulması

- Yandal ve Çift Anadal Eğitimi için öğrenci kontenjanlarının ve öğrencilerin belirlenmesi

- Yandal ve Çift Anadal öğrencilerin kayıtlarını ve ders takiplerinin yapılması

 

 

Staj Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY (Başkan) 
Arş. Gör. Mustafa Emrah BURHAN
Arş. Gör. Yusuf KARADEDE

- Staj hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi

- Staj ile ilgili konularda Bölüm Akademik Kurulu’na görüş bildirilmesi

- Staj için öğrenciler tarafından önerilen özel/kamu kurum ve kuruluşların uygunluğunun kontrol edilmesi 

- Staj yapılabilecek özel/kamu kurum ve kuruluşlarının temini için ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılması

- Staj iş yeri ziyaretlerinin organizasyonu

- Stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli denetimlerin yapılmasının sağlanması

- Staj ile ilgili defterlerin toplanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme için sözlü sınav yapılması

- Staj Sonu Devlet Katkı Payı Onay Formalarında gerekli incelemelerinin yapılması

- Staj ile ilgili diğer işlemlerin yapılması

 

 


Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Serap AKCAN (Başkan) 
Arş. Gör. Büşra OLGUN
Arş. Gör. Murat Onur YILDIRIM

- Bölümümüze kurumlararası veya kurumiçi yatay geçiş yapan öğrencilerin yıl intibaklarının ve ders muafiyetlerinin yapılması

- Daha önce devam ettiği bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu dersleri, kayıt yaptırdıktan sonra bölümümüzde eşdeğeri bulunan derslerin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarının ve ders muafiyetlerinin yapılması

 - Af yasaları ile gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması

 - Yaz okulunda farklı üniversitelerde başarılı olunan derslerin intibaklarının yapılması

 - Ders planı değişikliği durumunda muafiyet ve intibak şartlarının hazırlanması, öğrenci muafiyet ve intibaklarının yapılması

 


Değişim Programları Komisyonu (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA)
Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA (Başkan)
Arş. Gör. Yusuf KARADEDE
Arş. Gör. Murat Onur YILDIRIM

- Yurtiçinden ve Yurtdışından üniversitelerle öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları için gerekli olan yazışmalar ile anlaşma kapsamında gerekli olan diğer yazışmaların yapılması

- Süresi biten değişim anlaşmaların yenilenmesi

- Değişim programlarının yürütülmesi ve değişim yapan yükseköğretim kurumlarıyla ikili ilişkilerin artırılması

- Değişime giden öğrencilerin tecrübelerini değişime gidecek öğrencilere aktarabilmeleri için toplantılar düzenlenmesi

- Giden ve gelen öğrencilerin ders uyumlarının yapılması

- Giden ve gelen öğrencilerin problemlerinin çözümünde yardımcı olunması

 


Mezuniyet Tescil Komisyonu
Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR (Başkan) 
Arş. Gör. Büşra OLGUN
Arş. Gör. Murat Onur YILDIRIM

- Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptlerinin ve gerekmesi durumunda not çizelgelerinin incelenmesi

- Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri ile danışman öğretim elemanları tarafından tutulan öğrenci takip çizelgelerinin karşılaştırılması

- Tek Ders Sınavı başvurularının öğrenci transkriptleri ve gerekmesi durumunda not çizelgelerinin incelenerek kontrol edilmesi

- Tek Ders Sınavı sonrası verilen harf notlarının, o dersin yapılmış en son yarıyıl sonu değerlendirmesindeki ham notlar ve ham notlara karşılık gelen harf notları ile karşılaştırılarak kontrolünün sağlanması

- Eğitim planındaki tüm dersleri eksiksiz ve başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilmesi

 


Araştırma Projeleri Komisyonu
Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDEMİR
Arş. Gör. Büşra OLGUN

- Araştırma kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

- Disiplinler arası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek.

- Fakülte bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak

 


MÜDEK Koordinasyon ve Dokümantasyon Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur OLGUN (Başkan)
Arş. Gör. Büşra OLGUN
Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER
Arş. Gör. Mustafa Emrah BURHAN
Arş. Gör. Yusuf KARADEDE
Arş. Gör. Murat Onur YILDIRIM

- MÜDEK çalışmalarının organize edilmesi, yapılan toplantı ve çalışmalarla ilgili tutanak ve belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

- Diğer komisyonların çalışmalarının MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirilmesi

- MÜDEK Özdeğerlendirme raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi

- MÜDEK Değerlendirme Takımının Bölümümüzü ziyaretinin organize edilmesi ve sunulacak malzemelerin hazırlanmasının koordine edilmesi

- SDÜ İç Denetim Biriminin bölümümüzle ilgili yaptığı çalışmalara SDÜ İç Denetim Birimi Yönergesi çerçevesinde yardımcı olunması ve talep edilen evrak/doküman/belgelerin hazırlanması

 


Paydaşlarla İletişim Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur OLGUN (Başkan) 
Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER
Arş. Gör. Yusuf KARADEDE

- Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi

- Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla iletişimin sağlanması ve öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler için işbirliğine gidilmesi

- Mezun öğrencilerimizle iletişimin sağlanması ve anket vs. yöntemlerle takibinin yapılması

- Mezunlar Derneği ile koordinasyonun sağlanması ve gerekli desteğin verilmesi

- Her yıl Güz Döneminin ilk iki haftası içinde birinci sınıf öğrencilerine Bölümümüzü tanıtmak üzere toplantı düzenlenmesi

- Kariyer günleri ve seminerler düzenlenmesi

- Çeşitli bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler ile teknik geziler düzenlenmesi, düzenlenen etkinliklerin gerektiğinde sunulmak üzere dosyalanması

- Bölümümüzü tanıtıcı faaliyetler düzenlenmesi ve bu tür faaliyetlerde yer alınması

 


Toplam Kalite Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Serap AKCAN (Başkan)
Arş. Gör. Yusuf KARADEDE
Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER

- Üniversitemiz ve Fakültemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,

- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek

 

Bilgi Teknolojileri Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDEMİR (Başkan)
Arş. Gör. Mustafa Emrah BURHAN
Arş. Gör. Murat Onur YILDIRIM

- Bilgisayar laboratuvarlarının organizasyonunun yapılması ve periyodik bakımlarının sağlanması

- Derslerde bilgi teknolojilerinin aktif kullanımı ile ilgili öneriler getirilmesi

- Bölüm web sayfasının güncel kalmasının sağlanması, sınav çözümlerinin ve anket sonuçlarının web sayfasında ilan edilmesi

- Bölümün e-mail adresinin takip edilmesi ve gelen soruların cevaplandırılması

- Toplantı, seminer, sempozyum vb. bilimsel ve sosyal etkinliklerle ilgili duyuruların ve haberlerin web sayfasında verilmesi

 


Akademik ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur OLGUN (Başkan) 
Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER

- Ulusal ve uluslararası Kongre, Sempozyum, Seminer ve Kolokyum gibi akademik faaliyetleri takip edip öğrencileri ve bölüm akademik personelini bilgilendirmek.

- Ulusal ve Uluslar arası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek.

- Bölüm akademik personeli ile öğrencilerin kaynaşmasına yönelik toplantılar düzenlemek.

- Yeni kayıt döneminde öğrencilere yönelik tanışma toplantıları düzenlemek, oryantasyon konusunda öğrencilere bilgi vermek.

- Mezun olacak öğrencilere yönelik mezuniyet etkinlikleri düzenlemek.

- Sosyal sorumluluk projeleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve desteklemek.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ENDÜSTRİ ve KALİTE KULÜBÜ
2019-2020

Akademik Danışmanı

Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yayın Tarihi: 30/09/2019
Okunma Sayısı: 7456
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Bilgi Sistemi
Erasmus+ Değişim Programı
Farabi Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı
Kablosuz Ağ Ayarları
Staj Programı
Gerekli Formlar