Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitemizin haber, duyuru ve etkinlik bilgilerini üniversite resmi sosyal medya hesaplarının yanı sıra SDÜ ana sayfası, mail ve SDÜ Mobil uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.
Bölümümüzün web sayfası ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) ana sayfasında yer alan “Öğrenci No Öğren” sekmesi üzerinden kimlik bilgilerinizi girerek öğrenci numaranıza erişebilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için kullanacağınız şifre ise kimlik numaranızın son 8 hanesidir.

ÖBS Web adresinden öğrenci numaranız ve kullanıcı şifreniz ile bilgilerinize erişebilir ve ÖBS’yi kullanabilirsiniz:

ÖBS Linki: https://obs.sdu.edu.tr/

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’ne giriş yaptıktan sonra açılacak sayfada e-posta adresinizi görebilirsiniz. E-posta adresleri Lisans öğrencilerimiz için l(öğrenci numarası)@ogr.sdu.edu.tr şeklindedir. Şifreniz, kimlik numaranızın son 8 hanesidir.
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz, öğrenci kimliklerini bölüm sekreterliğinden alabilirler.
Kimlik kartınızı kaybetmeniz durumunda, yerel bir gazeteye kayıp ilanı vererek bölüm sekreterliğine başvuru yapmalısınız.
https://obs.sdu.edu.tr adresinden giriş yaparak, danışmanınızı öğrenebilirsiniz.

Yeni kayıt yaptıran (birinci sınıf) öğrenci kaydolduğu bölümün eğitim-öğretim planının ilgili yarıyıllardaki derslerinin tamamını alır. Diğer öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer; ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar.

Öğrenci akademik takvimde belirtilen ekle/sil tarihlerinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılmaz. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamlanır.

Öğrencilerin, tamamladıkları yarıyılda (dönemde) almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen ortalamadır.
Öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır.
Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili yarıyılda yeniden açılmaması halinde öğrenciler başarısız olduğu seçmeli dersin yerine, kayıtlı olduğu bölümün bölüm kurulunca uygun görülen ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan dersleri alırlar.
Ders ve sınav programınızı SDÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ve bölüm web sayfası duyurularından öğrenebilirsiniz.
Ders içerikleri hakkında Öğrenci Bilgi Sistemi’nden öğrenci numaranızı ve şifrenizi (kimlik numarasının son 8 hanesi) girerek AKTS Bilgi Paketinden bilgi alabilirsiniz.

Ara sınava girememe mazeretlerini belgeleyen öğrenciler, Mazeret Sınavı hakkından yararlanabilir.

SDÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Mazeret Sınavı ile ilgili maddeler:

Madde 20.

(1) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden sonraki ilk üç iş günü içerisinde ilgili birime başvuranlara ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Diğer sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Ara sınav mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; ilgili birimce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

SDÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Bütünleme Sınavı ile ilgili maddeler:

Madde 20.

(1) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmalarına rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak başarısız oldukları derslerin (FF, FD), yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC) ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü), yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, bütünleme sınavına katılabilirler. Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.

Kayıtlı bulunduğu programın ders planında bulunan tüm dersleri başaran fakat mezuniyetine yalnızca 1 (bir) dersi kalan öğrenciler, derse devam şartını daha önceden sağlamış olmaları kaydıyla bu sınava girebilmek için bağlı bulunduğu Akademik Birime (Bölüm Başkanlığı’na) dilekçe ile müracaat edebilirler.
Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 

Staj başvurusu ile ilgili akış dokumanında yer almaktadır.
Öğrenci staj bitiminden sonra 30 gün içerisinde Sicil Fişi ile birlikte Staj Defterini bölüme teslim etmek zorundadır. Staj defterinin tesliminden sonraki 1 ay içerisinde Staj Mülakat Sınavına girer. Mülakat sınavının tarihi ve saati bölüm web sayfasında ilan edilmektedir. 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız...

Çift ana dal eğitim-öğretimi, üniversitenin lisans veya ön lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir diploma almak amacıyla üniversitenin diğer bir programına devam etmesidir. Yan dal eğitim-öğretimi ise, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Çift ana dal programına en erken 3. Yarıyıl, en geç 5. Yarıyılın başında Genel Not Ortalamanız (GNO) en az 2,70 ise; yan dal programlarına en erken 3, en geç 6. Yarıyılın başında GNO’nuz en az 2,35 ise başvurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız...

Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür.

Yatay Geçiş Yönergesi için lütfen tıklayınız...

Öğrencilerin, ders muafiyet dilekçesi, muaf olmak istediği derslerin içerikleri ve muaf olmak istediği dersleri almış olduğu birimdeki transkript ile bölüm sekreterine başvurmaları gerekmektedir.

Dersin adı, kredi/saat değeri, dersin içeriği kriterleri Bölüm İntibak Komisyonu'nca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu ders için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt işlemi süresi içerisinde ilgili akademik birime teslim edilir. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Erasmus+ programında öğrenci değişim süresi 3 ile 12 ay arasında değişmektedir. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız...
Farabi Değişim Programı '' Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci değişim programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesine önlisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır.'' Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız...
Mevlana Değişim Programı YÖK'e bağlı bir program olup Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınmakta olan dünya çapındaki tüm üniversiteler ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri ve akademik personeline değişim imkanı tanıyan bir programdır. Mevlana Değişim Programı sayesinde SDU öğrencisi ve SDU de görev yapan her akademisyen Halihazırda anlaşma yapmış olduğumuz her üniversiteye kendi çalışma alanıyla alakalı başvuru yapabilir.Bu sayede pek çok farklı kültür ve farklı eğitim sistemleri ile tanışan öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin gelecekte daha üretken olmaları hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız...

Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, öğrenciye tanınan kanuni süre içinde eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli ders almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. 
Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler; Öğrenci İlişik Kesme Belgesi, Transkript, Öğrenci Kimliği ve T.C. Kimlik Fotokopisi ile bölüm sekreterine başvurmalıdırlar.